Álvaro Sobrino, poeta visual
Álvaro Sobrino, poeta visual
Álvaro Sobrino, poeta visual
Álvaro Sobrino, poeta visual
Álvaro Sobrino, poeta visual

"Quiero y no puedo"

Quiero y no puedo (Poema Visual)