Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual
Chris Maynard, poeta visual

"Quiero y no puedo"

Quiero y no puedo (Poema Visual)