Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual
Juliao Sarmento, poeta visual

"Quiero y no puedo"

Quiero y no puedo (Poema Visual)